Docker Swarm Mode - Wordpress Traefik

Amaç: Docker swarm mode üzerinde wordpress sitesi yayına almak.

Docker Swarm Mode

Bu yazıyı okuyorsanız muhtemelen docker swarm mode hakkında bilginiz vardır. Bu yazıda docker swarm’dan bahsetmeyeceğim.

Kullandığım Docker versiyonu:

ecylmz@nyx:~$ docker --version
Docker version 17.06.0-ce, build 02c1d87

Traefik

Tek bir sunucu üzerinde aynı port üzerinden birden fazla web servisi sunabilmek için reverse proxy aracına ihtiyacımız var. Traefik Go programlama dili yazılmış kullanımı kolay güzel bir araç. LetsEncrypt desteği de olduğundan dolayı tercih ettim.

Wordpress

Wordpress için resmi docker imajını kullandım.

Traefik konuşlandırma

traefik’i docker-compose.yml dosyası ile konuşlandırdım.

mkdir traefik && cd traefik
touch acme.json

Aşağıdaki docker-compose.yml ve traefik.toml dosyaları traefik dizini içerisine kaydedildi.

# docker-compose.yml
version: '3.3'

services:
 traefik:
  image: traefik
  command: -c /etc/traefik.toml
  ports:
   - "80:80"
   - "443:443"
  volumes:
   - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
   - /home/ecylmz/traefik/acme.json:/etc/acme.json
  networks:
   - "traefik-net"
  configs:
   - source: traefik_config
    target: /etc/traefik.toml

configs:
 traefik_config:
  file: ./traefik.toml

networks:
 traefik-net:
  external:
   name: "traefik-net"
# traefik.toml

# defaultEntryPoints must be at the top because it should not be in any table below
defaultEntryPoints = ["http", "https"]

[web]
# Port for the status page
address = ":8080"

# Entrypoints, http and https
[entryPoints]

# http should be redirected to https
[entryPoints.http]
address = ":80"
[entryPoints.http.redirect]
entryPoint = "https"

# https is the default
[entryPoints.https]
address = ":443"
[entryPoints.https.tls]

# Enable ACME (Let's Encrypt): automatic SSL
[acme]
email = "emrecan@ecylmz.com"
storage = "/etc/acme.json"
entryPoint = "https"
onDemand = true
OnHostRule = true

[docker]
endpoint = "unix:///var/run/docker.sock"
domain = "ecylmz.com"
swarmmode = true
watch = true
exposedbydefault = false

[[acme.domains]]
main = "test.ecylmz.com"
$ docker stack deploy --compose-file docker-compose.yml traefik

Servisin çalışıp çalışmadığını aşağıdaki komutla kontrol edebilirsin:

docker service ps traefik_traefik

traefik.toml dosyasının sonundaki satıra dikkat ederseniz domain olarak “test.ecylmz.com” girdim. Traefik bu domain için LetsEncrypt kullanarak otomatik SSL üretimi yapacak.

Ayrıca öntanımlı olarak tüm istekler 443’e yönlendirilmiş durumda.

Wordpress konuşlandırma

Gerekli ortamı hazırlayalım:

mkdir wordpress && cd wordpress
mkdir wp_data db_data

# mysql root parolası üretilir
openssl rand -base64 20 > db_root_password.txt

# wordpress veritabanı için parola üretilir
openssl rand -base64 20 > db_password.txt
# docker-compose.yml

version: '3.1'

services:
  db:
   image: mysql:latest
   volumes:
    - /home/ecylmz/wordpress/db_data:/var/lib/mysql
   environment:
    MYSQL_ROOT_PASSWORD_FILE: /run/secrets/db_root_password
    MYSQL_DATABASE: wordpress
    MYSQL_USER: wordpress
    MYSQL_PASSWORD_FILE: /run/secrets/db_password
   secrets:
    - db_root_password
    - db_password
   networks:
    - backend

  wordpress:
   depends_on:
    - db
   image: wordpress:latest
   volumes:
    - /home/ecylmz/wordpress/wp_data:/var/www/html
   networks:
    - "traefik-net"
    - backend
   deploy:
    labels:
     traefik.frontend.rule: "Host:test.ecylmz.com"
     traefik.port: "80"
     traefik.enable: "true"
     traefik.backend: "wordpress"
     traefik.docker.network: "traefik-net"
   environment:
    WORDPRESS_DB_HOST: db:3306
    WORDPRESS_DB_USER: wordpress
    WORDPRESS_DB_PASSWORD_FILE: /run/secrets/db_password
   secrets:
    - db_password

secrets:
  db_password:
   file: db_password.txt
  db_root_password:
   file: db_root_password.txt

volumes:
  db_data:
   driver: local
  wp_data:
   driver: local
networks:
 traefik-net:
  external: true
 backend:

docker-compose.yml dosyasında dikkat etmeniz gereken noktalar; networks ve deploy altındaki etiketler. traefik ile etkileşimi bu etiketler aracılığıyla oluyor. Örneğin: traefik.frontend.rule etiketi tanımlanmasaydı, traefik wordpress’e gerekli yönlendirmeyi yapamayacaktı.

docker stack deploy --compose-file docker-compose.yml wp

Servisin durumunu görmek için:

docker service ps wp_wordpress
docker service ps wp_db

DNS yapılandırması

Bu örnek için test.ecylmz.com adresi için A kaydı ekledim.

Test

web tarayıcıdan domaine girilip wordpress kurulumu tamamlanır.

Kapanış konuşması

Bu örnek tek bir sunucu üzerinde yapılan kurulumdan bahsetmektedir. Eğer wordpress’i ölçeklemek isterseniz docker-compose.yml dosyasında ayarlanan volume’ler diğer sunuculardan da erişilebilir olmalıdır.

Çoğu kişiyi ürküten kısım da burasıdır. Pek çok volume driver’ı var ancak production ortamda driver problemi yaşama ihtimali çok ürkütücüdür. Glusterfs Ceph gibi yazılımlar kullanılabilir ama insan yine de tedirgin oluyor.

Söyleyeceklerim bu kadar.

Kaynaklar

 1. https://docs.docker.com/engine/swarm/secrets/#advanced-example-use-secrets-with-a-wordpress-service
 2. https://docs.traefik.io/
comments powered by Disqus